تلفن های تماس :

 • ۲۲۱۴۶۳۹۶ شعبه پاسداران

 • ۲۶۷۰۰۳۷۲ شعبه شمیرانات

 • ۲۶۷۰۰۳۹۱ شعبه لواسانات

 • ۸۶۰۲۷۷۶۹ شعبه مرکز – جنوب شهر

 • ۴۴۴۲۰۷۱۲ شعبه سعادت آباد

 • ۲۲۱۴۶۳۹۶ شعبه غرب

 • ۷۷۰۰۷۲۴۰ شعبه شرق

 • ۷۷۷۹۹۱۷۵ شعبه تهرانپارس

 •  ۳۳۶۰۰۴۷۴ پیروزی – افسریه

 •  ۷۷۸۴۸۴۸۶ مدنی – نارمک

 • ۷۶۸۷۸۴۹۳ پردیس – رودهن – بومهن

 • ۰۹۱۲۷۶۵۹۷۴۰ مدیریت مجموعه

هر روز هفته ۲۴ ساعته